ຮຽນຮຼ້ ແລະ ຝຶກຫັດການແຕ້ມເສັ້ນປະເພດຕ່າງໆ

- ສະເໜີທິດສະດີ, ຊະນິດເສັ້ນ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ຫຼັກການການແຕ້ມເສັ້ນປະເພດຕ່າງໆ

- ສາທິດການແຕ້ມເສັ້ນປະເພດຕ່າງໆ

- ນັກສຶກສາຝຶກຫັດແຕ້ມເສັ້ນປະເພດຕ່າງໆ